Skorzystaj z przeglądarki Chrome, FireFox, Opera lub Internet Explorer.

I Postanowienia Ogólne 

1.     Regulamin określa zasady korzystania z Chustowego Bazarku – usług polegających na możliwości zamieszczania Ogłoszeń na Portalu Chustowybazarek.pl .

2.     Aby uzyskać dostęp do funkcjonalności Chustowybazarek.pl , wymagane jest korzystanie z urządzenia podłączonego do Internetu wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

II Definicje

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio:

Operator – All Colors Agata Bielecka z siedzibą w Warszawie (ul. Potrzebna 3/19, kod pocztowy 02-448), wpisana do Polskiego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 835 148 51 22, REGON 146643673, z którym Użytkownik może kontaktować się na adres kontakt@chustowybazarek.pl

Portal – Internetowy portal ogłoszeniowy pod nazwą Chustowybazarek.pl, prowadzony przez Operatora w języku polskim, umożliwiający umieszczanie i przeglądanie ogłoszeń, dostępny w domenie internetowej chustowybazarek.pl ;

Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Portalu;

Ogłoszenie – oferta (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży, zakupu, świadczenia usługi itp.) przygotowana przez Użytkownika, zamieszczona na Portalu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;

Towar – rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem Ogłoszenia zgodnie z niniejszym Regulaminem;

Użytkownik – osoba, która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale zdolna do nabywania praw i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu, która utworzyła Konto;

Konto – przypisana do danego Użytkownika część Portalu, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, umożliwiająca Użytkownikowi wykonywanie określonych czynności w ramach Portalu (za pośrednictwem panelu administracyjnego – „Mój Profil”);

Ceny i Pakiety – lista opłat pobieranych za usługi świadczone przez Portal, ustalona przez Operatora i określona w „Cenniku” (załącznik 3 do Regulaminu).

III Ogólne warunki korzystania z Portalu

1.     Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który sam określa jego zawartość. Treść Ogłoszenia musi być zgodna z faktami.

2.     Umieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać faktyczny zamiar dokonania transakcji, z którą Ogłoszenie jest związane.

3.     Ogłoszenia są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Portalu umieszczany jest formularz kontaktowy, który (bez ujawniania adresu e-mail ogłoszeniodawcy) umożliwia każdemu użytkownikowi Internetu wysłanie wiadomości na adres e-mail ogłoszeniodawcy.

4.     Jedno Ogłoszenie może odnosić się tylko do jednego towaru. Treść Ogłoszenia musi jasno i jednoznacznie określać, czy Towar jest zestawem, czy pojedynczą sztuką. Musi również wskazywać, czy cena określona przez Użytkownika dotyczy zestawu lub sztuki. Istnieje jednak możliwość dodania w treści Ogłoszenia informacji o dostępności Towarów w różnych kolorach i/lub ilości. Ten sam Towar w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia. Dotyczy to również Ogłoszeń zakończonych przez Użytkownika przed upływem 30 dni od daty dodania Ogłoszenia.

5.     Publikacja Ogłoszenia na Portalu podlega opłacie określonej w Cenniku i Pakietach (Cennik – Załącznik nr 3).

6.   Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne z faktami i prawem, a ich publikacja nie narusza Regulaminu, praw Operatora i praw osób trzecich, w tym praw autorskich.

7.     Treść Ogłoszenia powinna wyraźnie odnosić się do Towaru, opisywać go dokładnie, rzetelnie i całkowicie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak jego jakość, parametry, stan, pochodzenie, marka lub producent . Zabrania się przekazywania tych informacji poza portalem.

8.     Operator dokłada starań, aby równolegle publikować Ogłoszenia również w innych mediach. W tym celu nawiązuje współpracę z partnerami (w szczególności mediami społecznościowymi, operatorami prasowymi innych stron internetowych).

9.     Wyrażając zgodę na publikację Ogłoszenia na Portalu, Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na jego publikację przez partnerów Operatora. Obejmuje to zgodę na publikowanie elementów Ogłoszenia (na przykład zdjęć zawartych w Ogłoszeniu). W takim przypadku dane kontaktowe Użytkownika nie zostaną ujawnione – zostanie jednak wskazany sposób odczytu całego Ogłoszenia. Publikacja Ogłoszenia u partnerów jest bezpłatna i ma na celu pozyskanie jak największej liczby potencjalnych odbiorców.

10.     Operator chroni dane osobowe Użytkowników zgodnie z polityką prywatności określoną w Załączniku 1 do Regulaminu, będącą jego integralną częścią.

11.     Pobieranie lub korzystanie z jakichkolwiek materiałów dostępnych na stronie internetowej chustowybazarek.pl wymaga każdorazowo zgody Operatora i nie może naruszać postanowień Regulaminu i powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Portalu. Zabrania się agregowania i przetwarzania danych i innych informacji dostępnych na Portalu w celu udostępniania ich osobom trzecim na innych portalach internetowych i innych niż internetowe. Zabronione jest również używanie znaków portalu chustowybazarek.pl, w tym charakterystycznych elementów grafiki, logo i nazwy, bez zgody Operatora.

IV Ogłoszenia – Konto

1.   Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga rejestracji na portalu (utworzenia konta).

2.   Konto jest tworzone po podaniu przez Użytkownika nazwy, prawidłowego adresu e-mail, hasła i numeru telefonu w odpowiednim formularzu na Portalu. Po wykonaniu tych czynności Operator wysyła wiadomość zawierającą link aktywacyjny i inne niezbędne informacje na adres e-mail podany przez Użytkownika. Konto można również utworzyć za pomocą profilu portalu Facebook.

3.   Aktywacja Konta jest niezbędna do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem umowy o świadczenie usług regulowanych niniejszym Regulaminem.

4.    W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, tylko osoba upoważniona może założyć Konto i prowadzić dalsze działania na Portalu w ich imieniu.

5.   Użytkownik może posiadać i używać tylko jednego Konta w Portalu.

6.   Zabronione jest używanie tymczasowych adresów e-mail do tworzenia kont.

7.   Użytkownik może usunąć Konto i w ten sposób rozwiązać umowę z Operatorem w dowolnym momencie. Aby to zrobić, Użytkownik powinien wybrać odpowiednią opcję w zakładce My Profile lub wysłać dyspozycję na kontakt@chustowybazarek.pl .

8.   Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od umowy z Operatorem w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podania przyczyny. Formularz odstąpienia od umowy, z którego może korzystać Użytkownik, stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. Odstąpienie od umowy nie jest możliwe, jeśli Użytkownik aktywował Ogłoszenie, tj. rozpoczęło się świadczenie usługi przez Operatora.

V Zamieszczanie i edytowanie Ogłoszeń

1.    Do zamieszczenia Ogłoszenia na Portalu wymaga:

 • wypełnienia formularza w celu umieszczenia treści Ogłoszenia (tj. wypełnienia przynajmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe), a następnie
 • aktywacji (upublicznienia) Ogłoszenia, przy czym Ogłoszenia bezpłatne są aktywowane automatycznie, a Ogłoszenia płatne są aktywowane po zapłaceniu pełnej kwoty należności, zgodnie z Cenami i Pakietami.

2.   Poprzez powyższy formularz Użytkownik może dołączyć zdjęcia do Ogłoszenia.

3.   Opis Ogłoszenia można zamieścić w dowolnym języku.

4.   W treści Ogłoszenia (w jej opisie i/lub zdjęciach) Użytkownik nie może zamieszczać adresów e-mail, adresów stron internetowych, numerów telefonów i numerów narzędzi komunikacji online. Adres e-mail, numer telefonu lub numer narzędzia do komunikacji online można zamieścić tylko we wskazanych polach w formularzu Ogłoszenia. Operator zastrzega, że Ogłoszenia, które naruszają ten przepis, mogą zostać usunięte – w takim przypadku płatność za publikację nie podlega zwrotowi.

5.   Ogłoszenie nie może dotyczyć wyszukiwania Towarów, z wyjątkiem kategorii „Szukam (ISO)”.

6.   W Portalu nie wolno zamieszczać Ogłoszeń o charakterze towarzyskim, dotyczy to w szczególności kategorii Usługi.

7.   W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może modyfikować jego treść i parametry lub usunąć Ogłoszenie.

8.   Po 30 dniach od zakończenia emisji Ogłoszenie może zostać usunięte z profilu Użytkownika.

VI Zasady odpowiedzialności

1.     Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń na Portalu, bez ingerencji w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

2.     Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać Ogłoszeń Towarów, których sprzedaż narusza obowiązujące prawo lub prawa osób trzecich. Niezależnie od powyższego zabronione jest ogłaszanie Towarów, które nie mogą być jednoznacznie powiązane z kulturą noszenia dzieci  oraz tych wymienionych jako zabronione w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

3.     Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykonanie lub niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniami.

4.     Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych Towarów, dokładność i wiarygodność informacji dostarczanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedawców i nabywców do przeprowadzania transakcji.

5.     Następujące działania mogą być uznane za naruszenie Regulaminu: manipulowanie słowami kluczowymi w Ogłoszeniu, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii, zastrzeżenie w treści Ogłoszenia możliwości wysyłania Towaru wyłącznie po uprzedniej zapłacie przez Kupującego. Powyższe działania spowodują podjęcie przez Operatora odpowiednich działań, w tym usunięcie Ogłoszenia bez zwrotu opłaty lub zablokowania Konta.

6.     Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia Ogłoszenia bez zwrotu opłaty, jeżeli w jakikolwiek sposób narusza ono postanowienia Regulaminu lub prawa, w szczególności gdy zawiera ono treści:

 • powszechnie uznawane za obraźliwe,
 • noszące znamiona nieuczciwej konkurencji,
 • naruszające dobre praktyki, prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej,
 • godzące w dobre imię lub reputację Operatora lub jego partnerów,
 • wprowadzające w błąd.

7.     Operator nie jest odpowiedzialny za:

 • brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,
 • wypełnianie przez Użytkowników obowiązaków wynikających z gwarancji,
 • siłę wyższą,
 • problemy związane z systemami IT i urządzeniami niezależnych operatorów,
 • oświadczenia składane przez Użytkowników Stronom transakcji,
 • usunięcie Ogłoszenia opublikowanego u partnerów, o których mowa w paragrafie III pkt 8 Regulaminu, w wyniku niezgodności z zasadami zamieszczania treści u danego partnera.

8.     Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnego Ogłoszenia lub zablokowania Konta, jeżeli istnieje podejrzenie, że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogą wystąpić działania zagrażające bezpieczeństwu innych Użytkowników, jeśli negatywnie wpływają na dobre imię Operatora lub w inny sposób szkodzą Operatorowi.

9.     W przypadku, gdy Operator obawia się o bezpieczeństwo Konta, w szczególności o nieuprawnione przejęcie Konta przez inną osobę, Operator może zawiesić Konto do momentu wiarygodnego potwierdzenia tożsamości Użytkownika.

VII Procedura reklamacyjna

1.     Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą niewykonania lub nienależytego wykonania usług świadczonych przez Operatora w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia emisji Ogłoszenia lub dnia, w którym emisja Ogłoszenia powinna zostać zakończona.

2.     Reklamację można złożyć pocztą elektroniczną na adres: kontakt@chustowybazarek.pl lub listem poleconym wysłanym na adres: All Colors Agata Bielecka, ul. Potrzebna 3/19, 02-448 Warszawa z dopiskiem „reklamacja / Chustowybazarek.pl”.

3.     Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko Użytkownika, adres e-mail przypisany do Konta, adres URL przedmiotu reklamacji lub inne dane umożliwiające identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze złożoną reklamacją.

4.     Jeśli dane lub informacje podane w reklamacji wymagają uzupełnienia, Operator poprosi Użytkownika o uzupełnienie ich przed rozpatrzeniem reklamacji.

5.     Operator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty skutecznego jej złożenia (podania pełnych danych). Użytkownik otrzyma odpowiedź poprzez e-mail przypisany do Konta.

VIII Płatności 

1.     Użytkownik może korzystać z bezpłatnych i odpłatnych usług Portalu. Płatność za usługi odpłatne jest dokonywana przed zamieszczeniem Ogłoszenia, poprzez złożenie zlecenia u dostawcy usług płatniczych za pośrednictwem funkcji obsługiwanych przez dostawcę usług płatniczych Operatora, np. przelew online (tzw. płatności pay-by-link), płatność online kartą płatniczą.

2.     W przypadku odstąpienia od umowy przez Użytkownika będącego konsumentem (zgodnie z paragrafem IV pkt 8 Regulaminu) zwrot salda na Portalu następuje w ciągu 30 dni, na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy.

3.     Użytkownicy otrzymują faktury VAT tylko na ich żądanie. Aby otrzymać fakturę, należy wysłać zapytanie e-mail’em zawierające dane do faktury (imię i nazwisko, adres, numer identyfikacji podatkowej i inne wymagane) na adres kontakt@chustowybazarek.pl. Zapytanie o fakturę należy złożyć osobno dla każdego zakupu i zostanie ona wystawiona w ciągu 7 dni od daty otrzymania wniosku.

IX Postanowienia końcowe

1.     Regulamin jest dostępny na portalu chustowybazarek.pl .

2.     Operator poinformuje o zmianach Regulaminu poprzez umieszczenie informacji na Portalu. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krócej jednak niż po 7. dniach od daty umieszczenia informacji na stronie internetowej chustowybazarek.pl . Usługi aktywowane przed zmianami będą wykonywane na podstawie wcześniej obowiązującego Regulaminu, nowe Ogłoszenia są umieszczane na nowych warunkach.

3.     O ile prawo nie stanowi inaczej, prawo właściwe dla całej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie usług przez Operatora na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawem polskim.

4.   Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Portalu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

5.     Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w Stałym Sądzie Arbitrażowym Konsumentów przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje na temat dostępu do wyżej wymienionego trybu i procedur rozstrzygania sporów można znaleźć na stronie www.uokik.gov.pl . Użytkownicy będący konsumentami mają również możliwość korzystania z platformy internetowej ODR UE, dostępnej pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr, podając adres e-mail kontakt@chustowybazarek.pl

6.     Regulamin został udostępniony w językach: polskim i angielskim. W przypadku rozbieżności rozstrzygająca będzie wersja polska.

Aneks nr 1 do Regulaminu – Polityka Ochrony Danych Osobowych

Aneks nr 2 do Regulaminu – Towary dozwolone i zabronione

Portal Chustowybazarek.pl poświęcony jest tematyce noszenia dzieci (babywearing). Wszystkie Ogłoszenia i inne treści umieszczane na Portalu powinny być powiązane z tematyką Portalu (pasujące do zdefiniowanych Kategorii). W szczególności zabrania się umieszczania na Portalu:

 1. przedmioty lub zdjęcia zawierające treści erotyczne lub pornograficzne, zwłaszcza dotyczące osób poniżej 15 roku życia, związane z użyciem przemocy lub ze zwierzętami;
 2. przedmioty lub obrazy zawierające nienawistne treści dotyczące różnic narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych (w tym ateizmu);
 3. przedmioty przystosowane do prowadzenia działań naruszających prawo lub dobre obyczaje;
 4. materiały z treściami naruszającymi dobra osobiste osób trzecich;
 5. filmy, obrazy i inne towary naruszające prawa autorskie / własność intelektualną;
 6. organy ludzkie lub zwierzęce;
 7. produkty podrobione, tj. towary lub usługi oznaczone w sposób, który może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, wydajności, przydatności, użyteczności, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów lub usług;
 8. systemy do gier liczbowych i bukmacherów, a także usługi związane z udzielaniem pomocy w dołączaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów, z wyjątkiem oficjalnych publikacji książkowych z numerem ISBN.

Aneks nr 3 do Regulaminu – Cennik

1.     W ciągu 30 dni od daty rejestracji na Portalu każdy Użytkownik ma prawo do zamieszczenia 5 (pięciu) bezpłatnych Ogłoszeń. Darmowe Ogłoszenia będą opublikowane przez 30 dni od daty aktywacji.

2.     Pełna lista płatnych usług portalu jest dostępna na stronie chttps://chustowybazarek.pl/cennik . Wszystkie wymienione opłaty są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

3.     Okres publikacji płatnego Ogłoszenia wynosi 30 dni od jego aktywacji. W przypadku anulowania publikacji Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Portalu przed upływem 30 dni, uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

4.     Okres promowania Ogłoszenia wynosi 7 dni. W przypadku anulowania publikacji Ogłoszenia, anulowania promowania lub usunięcia Ogłoszenia z Portalu przed upływem 30 dni opłacona opłata za reklamę nie podlega zwrotowi.

5.     Wszelkie Ogłoszenia naruszające prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności Ogłoszenia wymienione w Załączniku nr 2 jako zabronione, zostaną usunięte przez Operatora bez prawa zwrotu uiszczonej opłaty.

Aneks nr 4 do Regulaminu – Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu 

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (utworzenia Konta) możesz od niej odstąpić bez podawania przyczyny. Aby odstąpić od umowy, prosimy o poinformowanie nas e-mailem na adres kontakt@chustowybazarek.pl .

Możesz użyć poniższego wzoru oświadczenia.

UWAGA!

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeśli rozpoczęliśmy wykonywanie usługi za Twoją wyraźną zgodą (tj. po aktywacji Ogłoszenia).

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

(ten formularz należy wypełnić i odesłać tylko wtedy, gdy chcesz odstąpić od umowy)

Nadawca: …………………………………………

(imię i nazwisko, adres, email)

Odbiorca: All Colors Agata Bielecka

ul. Potrzebna 3/19

02-448 Warszawa

kontakt@chustowybazarek.pl

Ja, ………………………………………… (imię i nazwisko), niniejszym informuję o odstąpieniu od zawartej umowy o świadczenie usług przez portal Chustowybazarek.pl. Data zawarcia umowy to ………………………………………..

Proszę o zwrot uiszczonej opłaty na moje konto bankowe numer: ………………………………………… (numer konta bankowego i inne informacje wymagane do przelewu). 

Podpis: ………………………………

Góra